Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheids- & pedicuresalon Beautysalon Zuidlaren en de cliënt waarop Beautysalon Zuidlaren deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2Inspanningen  Beautysalon Zuidlaren

Beautysalon Zuidlaren zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Beautysalon Zuidlaren worden verteld.

Beautysalon Zuidlaren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Beautysalon Zuidlaren zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn 1 jaar vanaf aankoopdatum geldig en kunt u 1 jaar na aankoopdatum inleveren bij Beautysalon Zuidlaren voor een behandeling of een product. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en bij verlies is geen vergoeding mogelijk. U kunt alleen cadeaubonnen gebruiken die bij Beautysalon Zuidlaren gekocht zijn. Cadeaubonnen moeten in één keer worden besteed en kunnen niet worden verdeeld over een aantal behandelingen.

Artikel 4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Zuidlaren melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Zuidlaren 100% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Komt de cliënt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, en wordt deze niet telefonisch geannuleerd, mag Beautysalon Zuidlaren het gehele bedrag van de behandeling + administratie berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautysalon Zuidlaren de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Beautysalon Zuidlaren de afspraak annuleren en het geheel afgesproken bedrag van de behandeling berekenen.

Beautysalon Zuidlaren moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk dit aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5. Betaling

Beautysalon Zuidlaren vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon.

Prijzen van de producten mag u altijd vragen, deze staan vermeld op de producten zelf.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling/kuur en eventuele producten contant of d.m.v. pin te voldoen.

Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door Beautysalon Zuidlaren aangegeven bankrekeningnummer.

Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan Beautysalon Zuidlaren alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Artikel 6. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet Beautysalon Zuidlaren vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Beautysalon Zuidlaren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

Beautysalon Zuidlaren neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het klantenbestand.

Beautysalon Zuidlaren is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon Zuidlaren verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

Beautysalon Zuidlaren zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Lees meer over dit onderdeel in de privacyverklaring.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Beautysalon Zuidlaren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautysalon Zuidlaren is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beautysalon Zuidlaren is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het bedrijfsverzamelpand ‘Het Park’.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beautysalon Zuidlaren zelf.

Artikel 8. Klachten

Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse (Nicolette Hof) van Beautysalon Zuidlaren.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beautysalon Zuidlaren de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beautysalon Zuidlaren contact opnemen met de leverancier en zo tot een oplossing komen.

Indien Beautysalon Zuidlaren en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 9. Garantie

Beautysalon Zuidlaren geeft de cliënt 1 weken garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

- Zodra de producten geopend zijn.

- De cliënt andere producten dan door Beautysalon Zuidlaren geadviseerde producten  heeft gebruikt.

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

De garantie geld niet voor de volgende behandelingen: Verven & ontharen.

Artikel 10. Beschadiging en diefstal

Beautysalon Zuidlaren heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Beautysalon Zuidlaren meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11. Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Zuidlaren het recht de cliënt zonder opgaaf van redenen de toegang tot het bedrijfsverzamelpand ‘Het Park’ te weigeren.

Bij Beautysalon Zuidlaren wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten en de Code van de Voetverzorger.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Zuidlaren en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautysalon Zuidlaren en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13. Contactgegevens

Nicolette Hof (eigenaresse)

Beautysalon Zuidlaren

Berkenweg 1

9471VA Zuidlaren

Tel: 06-57107555

E-mail: info@beautysalonzuidlaren.nl

Website: www.beautysalonzuidlaren.nl

Scroll To Top